Zapowiedź zmian w Atving i skoku do przodu

Książęcy Pałac Atving w Buuren do lata będzie miał nowego gospodarza – to jeden z przekazów, jaki pojawił się w dzisiejszym orędziu Księcia Daniela von Witta, który zapowiedział swoje odejście w czerwcu br. Oprócz tego przedstawiony został raport na temat stanu Zjednoczonego Księstwa oraz nakreślony został dokładny sześciopunktowy plan działań Dworu Książęcego na najbliższy kwartał, którego zrealizowanie może być istotnym skokiem do przodu, jaki wykona Zjednoczone Księstwo.

RAPORT

14-stronicowy „Obraz Unii Saudadzkiej. Raport za okres 9 lutego 2013 – 9 lutego 2014” stanowi zwięzłe podsumowanie aktywności Prowincji i jej organów przez rok od czasu wyprowadzki poprzedniego Księcia JXW Martina de Joustina, znacznie wyżej, na Tron Dreamlandu. Raport składa się z czterech części, spośród których najważniejszą stanowią oczywiście prezentowane wyniki, podzielone na części dotyczące: sytuacji ogólnej, populacji, forum dyskusyjnego, stron internetowych, systemu prawnego, prawa konstytucyjnego, systemu sądownictwa, systemu instytucjonalnego, systemu finansowo-majątkowego oraz przyszłości Zjednoczonego Księstwa. Raport obnaża pewne problemy i bolączki Prowincji oraz niekiedy rozbieżności rozwojowe wynikające z odmiennego zdania władz i społeczeństwa co do kierunków i obszarów rozwoju. Autor raportu krytycznie podchodzi do polityki obywatelskiej władz wytykając znaczące zmniejszenie się liczby głosujących i uprawnionych do głosowania w ciągu trzech ostatnich wyborów parlamentarnych. Oprócz niekorzystnych zmian w demografii Unii Saudadzkiej na minus można odnotować także niezupełnie pozytywny wizerunek systemu prawnego, niezadbane częściowo serwisy internetowe miast, szczególnie tych nieaktywnych czy wizerunkowe przesycenie Sądu Książęcego rutynowymi sprawami sądowymi. Pozytywnie można natomiast oceniać aktywność i dynamikę zmian forum dyskusyjnego Zjednoczonego Księstwa, jakość tej części prawa krajowego, która jest zrozumiała dla obywateli, a także relatywnie dobrą skuteczność działania Księcia, Komesa Furlandii. Niestety w przypadku działania samych urzędów dopatrzono się licznych jednak wakatów, z którymi Książę zapowiedział walkę. Pozytywne tendencje rozwojowe zanotowano także w finansach i systemie lennym, który rozrósł się do czterech lenn.

Do Raportu została załączona ankieta, o której pisaliśmy w artykule Opiniowanie sytuacji Zjednoczonego Księstwa. Mogli w niej wziąć udział wszyscy chętni, a szczególnymi jej odbiorcami byli obywatele Unii Saudadzkiej. Wyniki ankiety, w której wzięło udział 12 osób, w tym 8 z paszportem unijnym, zostały uwzględnione w Raporcie. Na szczególną uwagę zasługują oczekiwania ankietowanych wobec pól życia społeczno-gospodarczego, które ich zdaniem powinny być rozwijane w Zjednoczonym Księstwie. Na pierwszym miejscu znalazła się tutaj kultura wespół z edukacją elementarną (po 7 głosów), niżej sztuka (6 głosów) oraz samorządność lokalna (5 głosów). Częściowo oczekiwania te odbiegają od polityki książęcej, który prowadził działania na rzecz rozwoju administracji prowincji, miast, gospodarki, obronności, a w znikomym stopniu kultury i edukacji. Z kolei samorządność lokalna nie może się wciąż wykluć na terenie Luindoru, gdzie organizuje się Sejmik Feudałów, obecnie z trzema samorządowcami. Wciąż brakuje jeszcze jednego, aby można było zawiązać ten organ władzy samorządowej.

Postawienie powyższej diagnozy skłoniło Księcia Daniela von Witta do rezygnacji z funkcji do czerwca br. oraz skonstruowania planu naprawczo-rozwojowego. Co w nim się znalazło?

PLAN NA 3 MIESIĄCE

W orędziu książęcym znalazły się także konkrety dotyczące jego pracy na najbliższy i ostatni kwartał urzędowania w Pałacu Atving w Buuren. Sześciopunktowy plan działania kładzie nacisk na reformy konstytucyjne i upraszczanie praw krajowych, uruchomienie szkół dwóch szczebli – średniego i wyższego, zmiany w prawie o miastach oraz polityki urbanizacyjnej, ożywienie kultury i ochronie dziedzictwa narodowego, ożywienie kultury szlacheckiej oraz dążenie do obsady stanowisk urzędniczych i inauguracji prac samorządu lokalnego w Luindorze.

Propozycja zmian konstytucyjnych i zmian prawa krajowego niższego szczebla pojawiła się w styczniu br. z okazji drugiej rocznicy oktrojowania Konstytucji Zjednoczonego Księstwa. Nie tylko Książę Daniel von Witt jest zdania, iż Konstytucję zmienić warto w kierunku demokratyzowania życia w Prowincji, gdyż w ankiecie 42% osób biorących w niej udział wyraziło swoje poparcie dla zmian, które powinny dotyczyć władzy książęcej i właśnie organów obieranych demokratycznie. Autokratyczna władza Zjednoczonego Księstwa musi być zmieniona. Książę stawia także na upraszczanie prawa w sposób grupujący uprawnienia i przywileje poszczególnych grup interesariuszy społecznych w jednym akcie normatywnym.

W przestrzeni edukacji i kultury podejmowane działania mają być odpowiedzią na potrzeby społeczne jak i problemy wykazane w Raporcie. Ruszyć ma długo oczekiwana Książęca Szkoła Rycerska kształcąca na poziomie średnim. Działalność ma rozpocząć również Erenburska Szkoła Kadetów czerpiąca z tradycji szkoły podoficerskiej działającej w Księstwie Furlandii. Rozwijane mają być zbiory muzeów specjalistycznych oraz kultura szlachecka i dworska. Lenna, w Unii Saudadzkiej już 4, mają znaczny potencjał i zapowiada się wprowadzanie kolejnych elementów odgórnego pobudzania życia w tych jednostkach terytorialnych. Książę zapowiedział także dokonanie objazdu lenn i inicjację wydarzeń kulturalnych z ich udziałem.

Reformom mają zostać poddane także miasta, których obecnie jest stosunkowo zbyt wiele, aby mogły być w bieżącej formie zarządzane samodzielnie przez burmistrzów tak, jak bywało to w przeszłości. Konieczne są takie zmiany, które ograniczą ich „systemową” liczbę nie pozbawiając Prowincji dziedzictwa przeszłości. Prawo o miastach ma zmienić się pod tym kątem. W ślad za tym pójdzie polityka urbanizacyjna, która umożliwi m.in. zniesienie nieformalnych limitów w Centralnym Rejestrze Geodezyjnym na działki miejskie.

Wreszcie za sztandarowy postulat uznano konieczność dbałości o administrację publiczną i obsadzanie najważniejszych stanowisk urzędniczych. Bolączką jest szczególnie Kancelaria Komesa Luindoru, pusta niemalże od początku istnienia palatynatu. Dwór Książęcy zapewnia o dołożeniu wszelkich możliwych starań, aby wreszcie uległo to zmianie. Nie udało się to dotąd, więc nie można mieć wielkich nadziei, życząc jednak w tym zamierzeniu powodzenia.

Omówione w artykule podejście jest warte systematycznego praktykowania w przyszłości – wpierw diagnozuje się stan Prowincji i upublicznia raport, a następnie wyciąga na jego podstawie wnioski i konstruuje plany oparte na stanie faktycznym i na potrzebach mieszkańców.

daniel